مطالعه تغییرات جرم عناصر در طی فرآیندهای دگرگونی بایمتاسوماتیک و متاسوماتیک در شرق رودخانه سونگون – چای، شمال شرق تبریز، ایران

   لکه های اسکارتی شرق سونگون چای، واقع در 100 کیلومتری شمال شرق تبریز در امتداد همبری استوی پورفیری گرانتیوتیدی به عنوان سنگ میزبان کانسار مس پورفیری به سن الیگوسن با سنگهای کربناته ناخالص کرتاسه بالایی تکامل و توسعه یافته اند. محاسبات تغییر جرم عناصر اصلی، فرعی و فلزی نشان میدهد که در طی فرآیندهای متاسوماتیک پیشرونده و پسرونده مقادیر قابل ملاحظه ای از عناصر Pb, Cu, S, Mg, Si, Fe و Zn توسط سیالات گرمایی منشاء گرفته از پلوتون به سیستم اسکارتی اضافه گردیده و در مقابل مقدار قابل ملاحظه ای از Ca شسته شده و از سیستم اسکارنی خارج گردیده است. تغییرات جرم بسیار جزئی الکالیها (Na, K) در طی پروسه اسکارنیفیکاسیون نشانگر بالا بودن غلظتیون H+ در سیالات متاسوماتیزکننده میباشد. بر اساس نتایج بدست آمده افزایش جرم ناموزون Al و Si به واسطه تغییرات محلی ناخالصیهای پلتیک در داخل سنگهای کربناته مادر بوده است. در مرحله نهایی فرآیند اسکارنیفیکاسیون سیالات متاسوماتیز کننده تاخیری عمدتا ماهیت اکسیدان و هیدرولیز کننده بالا داشته و سبب شستشو و خارج نمودن بیشتر Ca2+ از داخل کالک سیلیکاتها گشته است.

کلید واژه ها: آذربایجان شرقى