مقدمه ای بر ژنز و پتانسیل اقتصادی زئولیت ارجنان

   زئولیت ارجنان اولین و تنها معدن زئولیت به ثبت رسیده استان یزد بوده که منشاء توفی در محیطهای آتشفشانی فعال به صورت رگه ای و تحت شرایط هیدروترمال و به صورت ثانویه تشکیل شده است. به منظور شناسایی و تعیین ژنز زئولیتها از قسمتهای ماده معدنی، نمونه برداری شده به آزمایشگاه نمونه ها به کمک تکنیکهای XRF, XRD, IR, TG مورد بررسی ساختاری و گونه شناسی قرار گرفته و ظرفیت تبادل کاتیونی (CEC) و نسبت Si/ Al نمونهها تعیین گردید. این نوع زئولیت متعلق به خانواده هیولاندایتها و از نوع کلیتوپتیولایت میباشد. با توجه به ظرفیت تبادل کاتیونی امکان استفاده بالقوه از این زئولیتها در جهت حذف آمونیاک به ویژه به منظور استفاده های دامپروری و کشاورزی وجود دارد.

کلید واژه ها: یزد