آیا ممکن است اندازه دانه در رودخانه ها به طرف پایین دست افزایش یابد؟ برای مثال: رودخانه کشف رود واقع در شمال استان خراسان

دسته رسوب شناسی و زمین شناسی دریایی
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری چهارمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
نویسنده رضا موسوی حرمی- اسداله محبوبی- محمد خانه باد- ناصر رضاوند- حسن متین فر- وصال یحیی شیبانی
تاريخ برگزاری ۰۶ آبان ۱۳۷۹
رودخانه کشف رود یک رودخانه ماسه ای- گراولی ماندری با کانال منفرد و بار بستر است که از غرب به شرق در دشت مشهد جریان دارد. مطالعات بافتی نشان داده است که اندازه دانه ها از سرشاخه های تغذیه کننده به طرف پایین دست در دشت مشهد کاهش یافته و سپس به دلیل وضعیت خاص زمین شناسی منطقه و نزدیک شدن منشاء مجدداٌ افزایش می یابد که این مسئله بر خلاف روند عمومی کاهش اندازه دانه به طرف پایین دست در رودخانه هاست. براساس مطالعات بافتی و ساختارهای رسوبی 12 رخساره سنگی در رسوبات این رودخانه شناسایی شده است. امید است این اختصاصات ویژه که در رودخانه کشف رود مشاهده می شود، بتواند به عنوان الگویی در مطالعه رسوبات رودخانه ای ادوار گذشته در ارتباط با مسائل اکتشافی مورد استفاده قرار گیرد.

کلید واژه ها: سایر موارد