یافته های ایزوتوپی و بررسیهای میکروترمومتری سیالات درگیر در نمونه های بدست آمده از اندیس طلادار تکمه داش (آذربایجان شرقی)

   اندیس طلادار تکمه داش با مختصات طولی 4700 – 4645 و گستره عرضی 374500 – 30 38 37 متعلق به چهار گوشه 1.250.000 میانه در آذربایجا شرقی است. در این ناحیه هم زمان با تعامل سامانه های گسلی در سریهای آتشفشانی منسوب به سنوزوئیک، شرایط میزبانی مناسبی برای پیدایش رخساره های دگرسانی با عوامل زایشی مترتب بر پیدایش فلزات گرانبها فراهم گردیده است. زئوترمومتری ایزوتوپهای پایدار به همراه میکروترمومتری سیالات درگیر در نمونه های بدست آمده از مناطق امیدبخش‏، گویای حاکمیت سامانه های اپیترمال در تکوین زمین شناسی رخساره های پروپیلیتیکی، سریسیتی و رگچه های سیلیسی – پیریتدار حاوی طلا میباشد که به طور قابل توجهی با سازوکار ترمودینامیکی محتمل بر فعالیتهای ماگمائی – گرمایی سنوزوئیک در شمال غرب ایران متناسب است.

کلید واژه ها: آذربایجان شرقى