آینده علوم زمین

   نیازهای بشر در هر زمینهای سمت و سوی آینده پژوهش در آن زمینه را تعیین میکند. با تغییراتی که انسان در جو زمین با افزودن آلاینده ها به وجود آورده و مسایلی نظیر فرسایش خاک، کاهش کیفیت خاک، ناسالمی مواد غذایی، کمیت و کیفیت آبهای در دسترس، جهان با بحرانهای بسیاری روبرو شده است.
   تکیه بر مصرف سوختهای فسیلی شامل نفت، گاز، زغال سنگ، شیل نفتی، ماسه قیری علاوه بر آلوده شدن محیط ناپایداری در ادامه برآوردن نیاز بشر را به همراه دارد.
   مقابله با عوامل ناساگزار در محیط زیست و آماده سازی پالایه های مناسب برای جدایش آلاینده ها خود مشکل ساز دیگری برای بشر است. مجموعه نیازهای انسان در جهان از خورشید، جو کره، زیست کره، آب کره و حدود 5 کیلومتر بخش فوقانی پوسته زمین تامین میشود. به استثناء خورشید سایر بخشها در دسترس و در معرض آلوده شدن توسط انسان است. پژوهشهای آینده در علوم زمین معطوف به نحوه استفاده بهینه از این منابع با توجه به ازدیاد جمعیت سطح کره زمین است.

کلید واژه ها: سایر موارد