ارائه یک توالی کامل افیولیتی از مجموعه های افیولیتی دهشیر – شهر بابک

مجموعه های افیولیتی دهشیر – شهر بابک قسمتی از افیولیتهای منطقه تکنار در شمال غرب بردسکن استان خراسان قرار دارد. سنگهای همبر کانسار شامل واحدهای رسوبی آتشفشانی دگرگون شده در رخساره شیست سبز و با سن احتمالی پروترزوئیک فوقانی است. مهمترین واحدهای سنگی میزبان کانسار، شیستهای کلریتی، سرسیتی، توفیتی و توالیهای کربناتی – چرتی است. ساخت کانسار شامل نوارهای ضخیم، متوسط و ریز مگنتیت و سولفیدها (پیریت – کالکوپیریت) همراه با شیستها، کربنات و چرت است. حضور قطعات معلق و تخریبی درون نوراهای مگنتیت و سنگهای همبر، بیانگر رسوبگذاری دریایی – یخچالی همراه با فعالیتهای متصاعدی آتشفشانی میباشد و این کانسار را در گروه آهن نواری – سولفید نواری راپیتان قرار میدهد. ژئوشیمی نوارهای معدنی بیانگر مقدار بالای آهن و سیلیسیم و عیار کم آلومینیوم است که خاص کانسارهای آهن نواری است. با توجه به مگنتیت فراوان در این ذخیره، نمونه برداری و مطالعه کانیهای سنگین میتواند یک روش اکتشافی مفید باشد. برای اهمیت اکتشافی این منطقه، چندین نمونه آبرفت از آبراهه های مختلف منطقه تکنار برداشت شد. نمونه ها به روش طیف سنجی نشری آنالیز شدند. بیشترین مقدار طلا (ppm040/0) و مس (ppm 250) در نزدیک معدن تکنار (ذخیره اصلی) در شمال – شمال غرب روستای کلاته جمعه است. بر اساس این مطالعه، مقدار طلا در این منطقه بسیار پایین بوده و اندازه گیری عیار مس و طلا در چند نمونه مغزه نیز این مطلب را تأیید میکند. لذا ارزیابی اقتصادی مس و طلا در این منطقه، مطالعه بیشتری را میطلبد.

کلید واژه ها: کرمان