بررسی هاله دگرگونی مجاورتی و محیط تکتونوماگمایی گابروهای غرب آوج

سنگهای نفوذی غرب آوج به صورت تودههای کوچک و کشیده با رند NW- SE به موازات فولیاسیون سنگهای دگرگونی ناحیه ای درجه ضعیف مزوزوئیک در زون رزن تزریق شده اند. این توده ها فولیاسیون سنگهای دگرگونی ناحیه ای درجه ضعیف مزوزوئیک در زون رزن تزریق شده اند. این توده ها اساسا ترکیب گابرویی دارند و توسط قشری از گابروهای حاشیه انجماد سریع با بافت میکرولیتی پورفیریک احاطه شده اند. سنگهای میزبان این توده ها که عموما از فیلیت و اسلیت تشکیل شده اند و در راستای NW- SE فولیاسیون دارند، در محل تماس با گابروها متحمل دگرگونی مجاورتی در حد رخساره های آلبیت اپیدوت هورنفلس تا حداکثر هورنبلند هورنفلس شده اند و از خارج هاله دگرگونی به طرف داخل به مجموعه های اسلیت لکه دار و فلدسپاتیک هورنفلس تبدیل شده اند.
   محیط تکتونیکی تشکیل گابروهای غرب آوج بر اساس داده های ژئوشیمیایی عناصر اصلی و کمیاب و الگوی پراکندگی عناصر کمیاب بر روی نمودارهای عنکبوتی احتمالا محیط ریفتی و کششی بوده است.

کلید واژه ها: قزوین