بررسیهای ژئوشیمیایی و پترولوژیکی توده نفوذی آلکالن بزقوش (جنوب سراب، شمال غرب ایران)

توده نفوذی آلکالن بزقوش در زون البرز غربیآذربایجان در جنوب شهرستان سراب و در رشته کوههای بزقوش واقع شده است. بافت اصلی و عمده این سنگها هیپ ایدیومورفیک بوده و کانیهای اصلی این سنگها فلدسپات آلکالن (عمدتا ارتوز)، پلاژیوکلاز، نفلین، و بیوتیت است. برمبنای ترکیب مودال این سنگها بیوتیت نفلین مونزوسینیت میباشد. ویژگی پتروگرافی و وجود بافتهای مختلف نشانگر تغییر در ترکیب و فشار ماگما در حین تبلور است.مطالعات ژئوشیمیایی نشان میدهد که این سنگها از ماگمای آلکالن غنی از پتاسیم تشکیل شده و همچنین با توجه به کانی شناسی و ژئوشیمی این نفلین سینیتها از نوع میاسکایتیک (Miaskitic) میباشند. رفتار عناصر کمیاب این سنگها در دیاگرامهای عنکبوتی نرمالیزه شده به گوشته اولیه و MORB نشان میدهد که این سنگها از عناصر U, K, Ba, Rb غنی شدهاند و عناصر Ti, Nb در آن آنومالی منفی نشان میدهد. محیط تکتونیکی این سنگها بر اساس دیاگرامهای محیط تکتونیکی قوس ماگمایی بعد تصادم است.

کلید واژه ها: آذربایجان غربى