پتروژنز توده آپاتیت دار چاه ترش

   توده نفوذی چاه ترش گسترده ترین رخنمون نفوذی منطقه و از توده های متعلق به مجموعه نفوذی جنوب غرب ندوشن به سن الیگومیوسن میباشد. که با قطع واحدهای آتشفشانی به سن ائوسن، در پهنه ماگمایی ارومیه – دختر رخنمون دارند. توده چاه ترش متشکل از دو فاز نفوذی پورفیری و گرانولار است که تزریق ماگما در پالسهای مختلف و تحت شرایط متفاوت با هم باعث ایجاد تنوع بافتی و منطقه بندی صحرایی در سنگهای توده شده است. بررسیهای دقیق ژئوشیمیایی این توده نشان دهنده منشاگیری هر دو فاز از ماگمای مادر واحد میباشد که فاز گرانولار نقالهای کم سیلیس باقیمانده از تبلور بخش مونوزوگرانیتهای پورفیری توده میباشد.
   در ماگمای مادر توده چاه ترش، بالا بودن میزان REE از یک سو و بالا بودن میزان پتاسیم از سوی دیگر موجب کاهش چشمگیر حلالیت فسفر در مذاب گرانیتوئیدی شده وموجبات جدایش سریع کانی آپاتیت از مذاب مادر را فراهم نموده است.

کلید واژه ها: یزد