پتروژنز توده های نیمه عمیق نشلج (غرب کاشان)

   توده های ساب ولکانیک نشلج با ترکیب دیوریت، میکرودیوریت، دیوریت – گابرو و گابرو در آندزیتها و پیروکلاستیکهای ائوسن تزریق شده اند. ماگمای تشکیل دهنده این سنگها در محدوده کالک آلکالن و تولئیتی (به دلیل غنی شدگی از آهن) واقع شده است. این ماگما از ذوب پائین مانتوی فوقانی تولید شده که در طول جایگیری در پوسته فوقانی در اثر تبلور تفریقی و آلودگی پوسته ای تغییر کرده است. این میزان پایین ذوب در غنی شدگی توده ها از LILE, LREE نسبت بالای Rb/ Sr و آنومالی منفی Nb نمایان میباشد. چنین مشخصاتی نشان میدهد که ماگما از گوشته غنی شده، مشابه بازالتهای جزایر اقیانوسی، منشا گرفته است.

کلید واژه ها: اصفهان