پتروفابریک سنگهای دگرگونی بیارجمند، نشانه هایی از پهنه برشی تکتونیک کششی در پوسته قاره ای ایران مرکزی

مجموعه دگرگونی بیارجمند در بخش شمالی ایران مرکزی از گرانیت میلونیت، میکا شیست، مرمر و آمفیبولیت تشکیل شده است. توسعه برگوارگی میلونیتی و خطوراه کششی در پهنه گسترده در زیر گسل کم شیب جداکننده دگرگونیهای زیرین و غیردگرگونیهای فوقانی، از شواهدی هستند که بر پایه آنها میتوان از آن به عنوان یک پهنه برشی نام برد. ریز ساختارهای توسعه یافته در اثر برش و نیز مجموعه کانیهای موجود در این این سنگها حاکی از دگرگونی آنها در حد رخساره میانی آمفیبولیت است. تشکیل نوارهای برشی نظیر S-C و S-C' و ریزساختارهایی چون پورفیروکلاستهای فلدسپار نوع و و میکا فیش، نشان از غیر هم محور بودن دگر ریختنی در این پهنه است. چینه ای غلافی نیز از ساختارهای رایج مزوسکپی در این سنگها میباشند. دگرشکلی میلونیتی در سنگهای دگرگونی در رخساره آمفیبولیت که از سنگهای نادگرگونه پوشاننده فوق با واسطه گسلی جدا میشوند. بر یک رویداد کششی مهم در ترازهای میانی پوسته ایران مرکزی دلالت دارند

کلید واژه ها: سایر موارد