پتروگرافی و پتروژنز ماگماتیسم ترشیری شرق هریس (جنوب شرق تبریز)

منطقه مورد مطالعه در جنوب شرق شهرستان اهر، 11 کیلومتری شهرستان هریس، بین طولهای و و شرقی و عرضهای ی و شمالی واقع شده است. این منطقه در تقسیمبندی زونهای ساختاری ایران، جزئی از زون البرز غربی – آذربایجان محسوب میگرددد. ماگماتیسم این منطقه در برگیرنده سنگهای آذرین بیرونی به سن ائوسن با ترکیب آندزیتی، تراکی آندزیتی و آندزیت بازالتی در کنار سنگهای آذرین درونی شامل کوارتزمونزونیت و کوارتزدیوریت پورفیری به سن الیگوسن میباشد که درون ولکانیکهای ائوسن نفوذ کرده است. مطالعات پتروگرافی نشانههایی از اختلاط ماگمایی را در سنگهای مورد مطالعه مطرح میکند که اهم این شواهد عبارتند از: بافت غربالی و آثار خوردگی به همراه آلتراسیون انتخابی در پلاژیوکلازها وجود بیوتیت و هورنبلند سوخته و اپاسیته شده و ...
   بررسیهای ژئوشیمیایی نشان دهنده آن است که ماگمایی مولد سنگهای منطقه احتمالا یکی بوده و سنگهای آذرین بیرونی ودرونی از یک ماگمای واحد و طی گذشت زمان به وجود آمدهاند. در نمودارهای هارکر نیز هیچگونه جدایش خاصی بین سنگها دیده نمیشود و سنگها روند تفریق یکسانی را طی کردهاند. ماگمای تشکیل دهنده این سنگها از نوع کالکو آلکالن میباشد و لکانیکها به آندزیتهای کوهزایی تعلق داشته و محیط تکتنوماگمایی سنگهای منطقه احتمالا از نوع فرورانش میباشد.

کلید واژه ها: آذربایجان شرقى