پتروگرافی و پترولوژی توده نفوذی کمتال (خاور جلفا و سیه رود)

توده نفوذی کمتال بخشی از باتولیت مرکب قرهداغ (قولان) محسوب میشود که در 180 کیلومتری شمال – شمال باختر تبریز و 60 کیلومتری خاور جلفا و 30 کیلومتری خاور سیهرود واقع شده است. توده نفوذی کمتال دارای دو بخش جداگانه شامل یک بخش حد واسط – بازیک و یک بخش اسیدی میباشد. بخش اسیدی با ترکیب سنگشناختی مونزوگرانیت به داخل بخش حد واسط – بازیک با ترکیب سنگ شناختی مونزونیت، مونزودیوریت، کوارتز مونزونیت و کوارتز مونزودیوریت نفوذ کرده است. رگههای حاوی کوارتز و اپیدوت، بخش حد واسط – بازیک را به صورت شعاعی قطع کرده اند. این رگه ها محصول سیالات هیدروترمالی مشتق از بخش اسیدی میباشد. همرشدی گرانوفیری در داخل مونزوگرانیت دیده نمیشود، ولی میرمکیتهای ریز در مقادیر نسبتا فراوان وجود دارند. انکلاوهای متعددی در اندازههای مختلف در داخل هر دو بخش اسیدی و حد واسط – بازیک وجود دارد. این انکلاوها شامل انکلاوهای MME و FME در داخل بخش حد واسط – بازیک میباشد. تمامی سنگهای توده نفوذی کمتال دارای ماهیت کالکوآلکالن با پتاسیم بالا میباشند. این سنگها متالومین بوده و در زمره گرانیتوئیدهای تیپ I قرار میگیرند. در نهایت این سنگها دارای منشاء ترکیبی (گوشتهای – پوستهای) بوده و در ارتباط با مناطق فرورانشی (VAG) قبل از برخورد و همزمان با برخورد هستند.

کلید واژه ها: آذربایجان غربى