پتروگرافی و پترولوژی سنگهای ماگمایی شمال شرق اهر

   سنگهای ماگمایی مورد نظر در 10 کیلومتری شرق معدن سونگون قرار دارند. وسعت منطقه حدود 35 کیلومتر مربع میباشد. قدیمیترین سنگهای منطقه مجموعه دگرگون شده ای است با سن تقریبی ژ.راسیک، رخنمون های ژوراسیک – کرتاسه عبارتند از سنگهای ولکانیکی با ترکیب آندزیت تا تراکی آندزیت همراه مجموعه درهمی از ماسه سنگ، مارن، کنگلومرا و آهک که بیشتر در شمال منطقه گسترش دارند. سنگهای آندزیتی با سن الیگوسن گستره وسیعی از مرکز و جنوب منطقه را پوشانده است. سنگهای درونی شامل مونزونیت و گرانودیوریت هستند که بیشتر در بخش مرکزی منطقه گسترش دارند و نهایتا سنگهای خروجی نوع بازالت که مربوطه به فعالیتهای پایانی آتشفشانی میباشند. منطقه مورد مطالعه به لحاظ تکتونیکی بخش کوچکی از کمربند کوهزایی آلپ – هیمالیا بوده که در ادامه رشته کوههای قفقاز قرار گرفته است. سنگهای آذرین منطقه به لحاظ ژئوشیمیایی خصوصیت کالکوآلکالن را نشان میدهند. با توجه به مطالعات پتروگرافی سنگهای ماگمایی منطقه مورد مطالعه شامل طیف وسیعی از مونزونیت، کوارتز مونزونیت، گرانودیوریت، داسیت، آندزیت، تراکیت و بازالت میباشند. نمودارهای مختلف پترولوژیکی از قبیل هارکر، اندیس تفریق و ضریب انجماد در مقابل SiO2 و نیز رفتار عناصر کمیاب در مقابل اندیس تفریق و SiO2 نشان میدهد که سنگهای ماگمایی مورد نظر دارای ژنر مشابهی بوده و از یک ماگمایی مادر واحد به وجود آمدهاند. نمودارهای مختلف تکتونوماگمایی تعلق این سنگها به مناطق کوهزایی و حاشیه فعال قاره را نشان میدهد.
   واژه های کلیدی: سنگهای ماگمایی، گرانودیوریت، آندزیت، کالکوآلکالن، حاشیه فعال قاره.

کلید واژه ها: آذربایجان شرقى