پتروگرافی و پترولوژی سنگهای ولکانیک اسید و توده های نفوذی هرزندات – دیوان داغی (شمال مرند) و اهمیت ژئودینامیکی آنها

سنگهای نفوذی هرزندات – دیوان داغی و سنگهای ولکانیک اسید وابسته به صورت توده های مجزا و پراکنده در شمال و شمالغرب مرند (هرزندات) و جنوب جلفا (کوه های قره گوز و دیوان داغی) رخنمون دارند. راستای تقریبی این رخنمونها NW- SE میباشد. مجموعه یاد شده به همراه سنگهای ولکانیک بازیک اسپیلتی شده در زیر نهشته های پیشرونده پرمین قرار میگیرند و با ناهماهنگی آذرین و بیپوشیده میشوند. همبری مستقیم این توده ها در دره دیز و با رسوبات دوونین به چشم میخورد. ترکیب سنگشناسی توده های نفوذی در حد کوارتزسینست تا آلکالی گرانیت بوده و ترکیب سنگشناسی سنگهای ولکانیک اسید وابسته درحد ریولیت تا ریوداسیت میباشد. کانیهای اصلی توده های نفوذی و سنگهای ولکانیک همراه شامل کوارتز، پلاژیوکلاز و فلدسپار آلکالن بوده و کانیهای فرعی آنها شامل بیوتیت، اولیوین غنی از Fe و آمفیبول (آرفودسونیت) یا پیروکسنهای سدیکی میباشد. جایگیری توده های نفوذی به فرم دایک، سیل و استوکهای کوچک و در اعماق کم بوده و به انواع A- type تعلق دارند. بررسیهای دقیقتر نشان میدهد که سنگهای ولکانیک اسید و توده های یاد شده و به انواع A1 تعلق دارند.

کلید واژه ها: آذربایجان شرقى