پتروگرافی و ژئوشیمی ولکانیکهای الکالن شمال غرب مشکین شهر با نگاهی به دگرسانی منطقه

منطقه مورد مطالعه در استان اردبیل و در بخش شمال غرب شهرستان مشکین شهر قرار گرفته است. منطقه از نظر ساختاری در زون آذربایجان قرار گرفته و سنگهای پتاسیک منطقه شامل انواع متفاوتی میباشد که در برخی نقاط دیگر زون آذربایجان نیز شناخته شده است. سن سنگهای منطقه ائوسن میانی (میوسن) میباشد. در منطقه مورد مطالعه سنگهای پتاسیک حاوی لوسیت شامل گروه های سنگی لوسیتیت، تفریت فنولیتی میباشد. لوسیت که کانی شاخص در این سنگها میباشد در اندازه های بسیار ریز تا بسیار درشت وجود دارد. این سنگها از عناصر LILE غنی بوده و از عناصر HESE تهی شده است. پدیده ای که در منطقه قابل توجه و حائز اهمیت میباشد، دگرسانی شدید و وسیعی است که باعث شده تغییرات بسیار زیادی در سنگهای منطقه و مخصوصا انواعی که استعداد بیشتری برای دگرسانی داشته اند، رخ دهد. دگرسانی در منطقه مورد مطالعه سه زون آرژیلیک، آلونیتی و سیلیسی را به وجود آورده است.
   لغات کلیدی: سنگهای آذرین، پتاسیک، لوسیت، پترولوژی، مشکین شهر.

کلید واژه ها: اردبیل