پتروگرافی، ژئوشیمی و پتروژنز توده گرانیتوئیدی چشمه بید، جنوب شرق زاهدان

توده گرانیتوئیدی چشمه بید به مساحت 150 کیلومتر مربع، در 35 کیلومتری جنوب شرق زاهدان
   در استان سیستان و بلوچستان و در زون فلیش شرق ایران واقع شده است. این توده دارای طیف ترکیبی متنوع متشکل از دیوریت، کوارتزدیوریت، گرانودیوریت، مونزوگرانیت و سسنوگرانیت میباشد. توده مزبور فلیشهای دگرگون شده ائوسن میانی را قطع کرده و دگرگونی مجاورتی بارزی را در آنها به وجود آورده است. سنگهای گرانیتوئیدی این توده به دو گروه مجرای دیوریتیکوارتزدیوریتی و گرانیتی تقسیم میشوند. شواهد صحرایی، پتروگرافی و خصوصا ژئوشیمیایی حاکی از ماهیت کالکوآلکالن و متاآلومین کوارتزدیوریتها و منشا آذرین گوشتهای آنهاست. به علاوه همین شواهد حاکی از ماهیت کالوآلکالن، پرآلومین، منشاء پوسته ای (ناشی از ذوب بخشی فلیشها) و اختلاطی ـاختلاط بخش تفریق یافته ماگمای دیوریتی و مذاب پوسته ای) گرانیتهاست. نسبتهای ایزوتوپی Sr87/ Sr86 این سنگها نیز از 7048/0 تا 7065/0 متغیر بوده، نتیجه گیری فوق را تایید مینمایند. دیاگرامهای مختلف تمایز محیط تکتونیکی نیز جایگاه گرانیتوئیدی نیز جایگاه گرانیتوئیدهای قوسه ای آتشفشانی (VAG) حاشیه قاره را برای آنها محرز مینمایند.

کلید واژه ها: سیستان و بلوچستان