پترولوژی سنگهای آتشفشانی الموت و مقایسه آنها با سنگهای تراکی آندزیت دماوند

در دره الموت گدازه های حد واسط از نوع تراکی آندزیت با سن کوارترنر، دارای سرشت آلکالن از نوع موجودیت دارند که ترکیب شیمیایی آنها محدود می باشد فزون بر کانیهای اصلی خاص سنگهای تراکی آندزیتی، ارکانیهای شاخص در این سنگها اکسی هورنبلند و پیروکسن را میتوان ذکر نمود. سنگهای منطقه مورد مطالعه با گدازه های تراکی آندزیتی دماوند از نظر سنگشناسی و ژئوشیمیایی شباهت زیادی دارند. تنها تفاوت سنگهای الموت با دماوند، نسبت بیشتر Na2O, Al2O3, CaO الموت نسبت به دماوند میباشد. عناصر کمیاب و نادر خاکی هر دو منطقه تقریبا روند یکسانی دارند. هر دو منطقه در زون البرز مرکزی قرار دارند که فعالیتهای تکتونیکی موضعی در دوره کوارترنری باعث کشش لیتوسفری و شکستگیهای عمیق و خروج گدازه های آلکالن در مناطق مورد نظر شده است. در منطقه الموت فعالیتهای مذکور با فازهای تاخیری ماگمایی همزمان شده در نتیجه باعث فوران گدازه های تراکی اندزیتی مشابه دماوند گردیده است.

کلید واژه ها: قزوین