پترولوژی و ژئوشیمی سنگهای آذرین پتاسپکو و اولتراپتاسیک شمال غرب مرند

تفریقی، و تراکی آندزیت بازالتی است. بالا بودن مقادیر MgO, K2O و نیز نسبت K2O/ Na2O نشان میدهد که سنگهای منطقه را میتوان جزو سنگهای پتاسیک و اولتراپتاسیک رده بندی کرد. درحالیکه از نظر سری ماگمایی در محدوده آلکالن قرار میگیرند. بررسی عناصر فرعی نشان میدهد که سنگهای این منطقه از عناصر LIL غنی بوده و دارای مقادیر پایین عناصر HFS است که این نشان میدهد بخش گوشتهای لیتوسفر متاسوماتیزه شده توسط سیالات غنی از آب و آغشتگی پوسته ای نقش عمده ای در ژنز این سنگها دارند. سنگهای این منطقه کاملا سالم (Fresh) بوده و دگرسانی روی آنها کمتر تاثیر گذاشته است.

کلید واژه ها: آذربایجان شرقى