پترولوژی، ژئوشیمی و جایگاه تکتونیکی توده کوارتز مونزونیتی تویه – دروار، جنوب غرب دامغان

   توده نفوذی توبه – دروار با طیف ترکیبی کوارتز مونزودیوریت، کوارتز مونزونیت و مونزونیت در زون البرز شرقی در 45 کیلومتری جنوب غرب دامغان واقع شده است. یافته های این تحقیق بیانگر آن است که سنگ میزبان توده را دولومیتها و آهکهای سازندهای سلطانیه، باروت و ماسه سنگهای سازندهای زاگون و لالون تشکیل میدهند و بنابراین سن آن احتمالا کامبرین زیرین و به یقیقن پالئوزوئیک زیرین است. روندهای تغییرات اکسیدهای عناصر اصلی، کمیاب و کمیاب خاکی نمونه های مورد مطالعه حاکی از پیوستگی طیف ترکیب سنگی توده و تشکیل آنها از تفریق یک ماگمای بازیکتر میباشد. تمامی نمونه ها دارای غنی شدگی از عناصر کمیاب خاکی و ناسازگار هستند. پراکندگیهای نمونه ها در برخی از دیاگرامها نیز ناشی از اعمال فرآیندهایی همچون آلایش پوسته ای ماگمای مادر و فرایندهای بعدی نظیر دگرسانی، بالازدگی و هوازدگی است. دیاگرامهای مختلف تمایز محیط تکتونیکی نیز موید وابستگی این توده به محیط درون ورقه ای (WPG) نوع A است. این محیط با محیط کششی پالئوزوئیک زیرین ایران کاملا سازگار است.
   کلمات کلیدی: پترولوژی، ژئوشیمی، کوارتز مونزونیتی، تویهدروار، دامغان

کلید واژه ها: سمنان