پلوتونیسم ترشیری در محدوده ورقه ۱۰۰۰۰۰/۱ زوزن در خاور گناباد

توده گرانیتوئیدی زوزن در خاور گناباد به سن ائوسن فوقانی – الیگوسن در سنگهای سازند سردر و سنگهای ولکانیکی ائوسن تزریق شده است. این توده دارای طیف ترکیبی از گرانودیوریت تا مونزوگرانیت بوده ولی انواع تونالیتی و سیینوگرانیتی نیز به مقدار اندک حضور دارند. روندهای تغییرات عناصر اصلی و کمیاب نمونههای توده زوزن، حاکی از پیوستگی طیف ترکیب سنگی و تشکیل آنها از طریق تفریق به طریق تبلور بخشی است. سنگهای این توده از نوع I و دارای طبیعت متاآلومین و کالکوآلکالن هستند.
   نمودارهای عنکبوتی نمونه های توده زوزن دارای آنومالیهای منفی از عناصر Ti, Sm, Nb, Ba, Nb و آنومالیهای مثبت Zr, K, Th با میباشند. تغلیظ شدگی از عناصر LIL و تهی شدگی از عناصر HFS نشان دهنده ماگماتیسم متاآلومین نوع I قوسهای آتشفشانی (VAG) است. ماهیت تفریق نیافته عناصر کمیاب خاکی سنگین (HREE) در نمونه های توده زوزن بیانگر آن است که ماگما در خارج از قلمرو گارنت تولید شده است. در حالیکه آنومالیهای منفی Eu در برخی نمونه ها میتواند نشانگر آن باشد که پلاژیوکلاز در ناحیه منبع پایدار بوده است. تمامی این مشخصه ها با فشار پایین سازگار است. (Kbar 8<

کلید واژه ها: خراسان شمالى