تخمین درجه دگرگونی و مسیر P-T سنگهای کالک سیلیکاته (اسکارن) در هاله دگرگونی توده نفوذی کوه لاله زار در شمال شرق بافت کرمان

   توده گرانیتی لاله زار در شمال بافت در استان کرمان واقع است که در مجموعه ای از سنگهای آتشفشانی، ماسه سنگ و رسوبات مارنی ائوسن و قبل از آن نفوذ کرده است. این توده در حاشیه خود هاله دگرگونی ایجاد کرده که در قسمت شمال شرقی توده در محل تماس با مجموعه آهکی و مارنی، باعث تشکیل برون سکارنهای حاوی کانیهای گارنت، کلسیت ولاستونیت پیروکسن آمفیبول و میکا شده است. نتایج تجزیههای شیمیایی انجام شده به روش XRF بر روی نمونه هائی از سنگ کل در این اسکارنها، پروتولت از نوع آهکهای دولومیتی ناخالص را نشان میدهد. درشت بلورهای گارنت موجود در سنگ نیز تجزیه شیمیایی شده که نتایج حاصل ترکیب اگراندیتی گارنتها را تایید میکند. مطالعات پتروگرافیکی نشان میدهد که دگرگونی مجاورتی در اسکارنهای منطقه در حداکثر درجه دگرگونی در حد رخساره پیروکسن هورنفلس است و مسیر P-T طی شده توسط سنگ در جهت عقربه های ساعت میباشد. پاراژنزهای موجود میتوان گفت حداکثر درجه دگرگونی در محل تماس سنگ درونگیر با توده نفوذی دمایی بین 650 تا 700 درجه سانتیگراد را تحمل کرده است و فشار حاکم بر دگرگونی بین 1 تا 3 کیلو بار تخمین زده میشود. همچنین مجموعه کانیهای موجود گویای این واقعیت است که فشار بخشی آب بسیار بالا بوده و بین 8/0 تا 9/0 فشار کل را شامل میشده ات. بالا بودن فشار بخشی آب به احتمال زیاد ناشی از ورود سیال آبگین از طرف توده گرانیتی به سنگ دربرگیرنده است.

کلید واژه ها: کرمان