تفکیک ژئوشیمیایی سنگهای آذرین نوار افیولیتی سبزوار در شمال فرومد

   مجموعه افیولیتی شمال سبزوار، به صورت نواری شرقی – غربی در شمال شرق ایران قرار داشته و واحدها لیتولوژی آن را از نظر زایشی به دو بخش اصلی افیولیتی و پس از افیولیتزایی تقسیم نمودهاند.
   در این تحقیق ویژگیهای ژئوشیمیایی سنگهای آذرین این دو بخش، در شمال روستای فرومد بررسی شده است. بخش افیولیتی عمدتا شامل دونیت، لرزولیت، هارزیورژیت، ورلیت، گابرو و بازالت است و سنگهای آذرین بخش پس از افیولیتزایی از آندزیت، داسیت و ریولیت تشکیل شده است.
   در نمودارهای ژئوشیمیایی بخش افیولیتی در محدوده توله ایتی و سنگهای بخش پس از افیولیت زایی در محدوده کالک آلکالن قرار میگیرد.
   در مقایسه بازالتهای بالشی منطقه با مورب، در بعضی عناصر غنی شدگی دیده شده و احتمالا در حوضه پشت قوس تشکیل شده است.
   ژئوشیمی آندزیت، داسیت و ریولیتهای پس از افیولیتزایی حاکی از تشکیل آنها طی فرایند فرورانش بوده و احتمالا جمع شدن پوسته اقیانوسی و فرورانش آن به زیر پوسته قارهای مجاور به ترتیب در ائوسن و الیگومیوسن در تشکیل آنها نقش داشته است.

کلید واژه ها: خراسان رضوى