دگرشکلی و ارتباط آن با تبلور کانیهای دگرگونی در منطقه ده نو (مشهد – خراسان)

منطقه ده نو در فاصله تا عرضهای شمالی و تا طول
   شرقی واقع گردیده است و دارای زمین شناسی پیچیده ای از نظر ساختمانی و سنگ شناسی میباشد. عمومی ترین سنگهای منطقه را سنگهای دگرگونی، اولترامافیک و گرانیتوئیدها تشکیل میدهند.
   در سنگهای دگرگونی منطقه ده نو حداقل سه فاز اصلی دگرشکلی دیده میشود که باعث تشکیل سه فابریک صفحهای S2, S1 و S3 گردیده اند. کانیهای کلریت، موسکوویت، بیوتیت، کلریتوئید، گارنت، آندالوژیت، استرولیت و سیلیمانیت در این سنگها وجود دارند که کلریت، موسکویت و بیویت در S1 تشکیل شدند و تبلور آنها در S2 نیز ادامه پیدا کرده است. کلریتوئیدها S1 و S2 و پست S2 نیز ادامه پیدا کرده است. کلریتوئیدها S1 و S2 میباشند. استرولیت هم زمان با S2 و پست S2 بوده و سیلیمانیت پست S2 میباشد.

کلید واژه ها: خراسان رضوى