رفتار فلدسپارها در طی دگرشکلی حاشیه توده گرانیتوئیدی لخشک، شمال غرب زاهدان، ایران

   سنگهای حاشیه توده گرانیتوئیدی لخشک، واقع در شمال غرب زاهدان، در امتداد یک زون برشی گسترده به پهنای حدود 400 متر دستخوش دگرشکلی شده اند. شدت دگرشکلی از کنتاکت توده به سمت داخل توده نفوذی تدریجا کاهش مییابد. با بررسی ریز ساختارها در این نوار میلونیتی که به موازات فلیشهای دگرگونی میزبان توده گسترش یافته است، میتوان تغیرات بافتی پیشروندهای را از سنگهای با دگرشکلی ضعیف به سمت سنگهای دارای دگرشکلی شدید ملاحظه نمود. کانیهای فلدسپاری به عنان فراوانترین اجزاء تشکیل دهنده این گرانیتوئیدها، تغییرات زیر را در حین دگرشکلی تجربه نموده اند.
   1- در این بلورهای فلدسپار شکستگیهای ریز میکروسکوپی به وجود آمده و با کانیهای
   ماگمایی دما بالا نظیر کوارتز، بیوتیت و فلدسپار آلکالن پر شده است.
   2- همرشدی کوارتز و فلدسپار به طور بخشی جایگزین پلاژیوکلاز شده است.
   3- بلورهای فلدسپار آلکالن بافت پرتیتی پیدا کرده اند.
   4- مرز دانه ها مهاجرت نموده و ماکل فلدسپارها جابجا شده است.

کلید واژه ها: سیستان و بلوچستان