ژئوشیمی سنگهای دگرسان شده منطقه یوزباشی چای (شمال شرق قزوین)

منطقه مورد مطالعه در 50 کیلومتری شمال شرق قزوین قرار دارد. سنگهای آذرین منطقه مورد مطالعه که شامل انواع سنگهای ولکانیکی است که جزء سری کالکوآلکالن میباشد. این سری سنگها شدیدا دچار دگرسانی شده اند. با توجه به رده بندی واحدهای مختلف دگرسانی با بهره از معیار کانی شناختی جزء دگرسانی سریسیتی و پروپیلیتی و آرژیلیک متوسط و پیشرفته میباشد. همچنین رده بندی واحدهای مختلف دگرسانی با استفاده از معیارهای شیمیایی دگرسانی سنگهای منطقه را متعلق به دگرسانی پروپیلیتی و آرژیلیک پیشرفته و متوسط میداند.

کلید واژه ها: قزوین