شواهد پهنه برشی شکل پذیر در سنگهای آذرین و دگرگونی منطقه زرین، اردکان

منطقه زرین واقع در شمال اردکان، بخشی از پهنه ایران مرکزی است. سنگهایی شامل شیل و آهکهای دگرگونی در این منطقه برونزد دارند که در آنها توده گرانیتی زرین نفوذ کرده است. مجموعه متنوعی از فابریکهای ساختاری در بخش غرب و جنوب غربی این مجموعه مشاهده میگردد. انواع متنوعی از سنگهای میلونیتی شامل گرانیت الترا میلونیت، ماسه سنگ میلونیتی و کربنات میلونیتها در یک پهنه برشی وجود دارند. شواهد ساختاری از جمله میکا ماهی، c-s فابریک و باند برشی C'- type و نیز پورفیروکلاستهای پوششی با ساختار ؟؟؟ در سنگهای میلونیتی در بخش با استرین بالا و نیز شیل و آهکهای متاثر از برش در بخشهای کم استرین یفت میشود. این شواهد ساختاری، پهنه برشی شکلپذیر با راستای شمال شرق – جنوب غرب و شیب زیاد به سمت شمال غرب را با سازوکار امتداد لغز که در آن بلوک شمال غربی به سمت شمال شرقی و بلوک جنوب شرقی به سمت جنوب غرب حرکت کرده است، آشکار میسازد.

کلید واژه ها: یزد