محیط تکتونوماگمایی ولکانیکهای کرتاسه در شمال سنندج

منطقه مورد مطالعه در غرب ایران، در زون سنندجسیرجان و در شمال سنندج قرار دارد. سنگهای آتشفشانی کرتاسه در این منطقه عمدتا آندزیت، آندزیت بازالتی و بازالت هستند. بافت آنها پورفیری بوده و فنوکریستها شامل کلینوپیروکسن وپلاژیوکلاز هستند که در خمیرهای از شیشه ومیگرولیت پلاژیوکلاز قرار گرفته اند. نتایج حاصل از تجزیه عناصر اصلی و کمیاب این سنگها بیانگر آن است که این ولکانیکها دارای سرشت توله ایتی و کالکوآلکالن هستند و در مقایسه با موریها و کندریتها از Ti, Nb, Zr تهیشدگی و از عناصر گروه LIL غنی شدگی نشان میدهند. چنین وضعیتی بیانگر تشکیل ماگما در بالای یک زون فرورانش است. بنابراین با توجه به سرشت توله ایتی و کالکوآلکالن این سنگها میتوان محیط تشکیل آنها را جزایر قوسی دانست.

کلید واژه ها: کردستان