برآورد دمای دگرسانی و کانی سازی گرمابی به روش ژئومومتری کلریت در نهشته های سولفید توده ای ناحیه قزل داش

دسته ژئوشیمی
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری چهارمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
نویسنده علی امامعلی پور-ایرج رساء
تاريخ برگزاری ۰۶ آبان ۱۳۷۹
برای تعیین دمای تشکیل نهشته های معدنی (ژئومومتری)، از روشهای مختلفی مانند مطالعه سیالات درگیر، ایزوتوپ های پایدار و سنتز کانی ها استفاده می شود. یکی دیگر از روش های تعیین دمای دگرسانی و کانی سازی که در سالهای گذشته به ویژه در مورد نهشته های گرمابی به کار گرفته شده، استفاده از ژئومومتر کلریت است. ارتباط بین ترکیب شیمیایی کلریت با دمای تبلور این کانی در میدان های زمین گرمابی توسط محققان مختلف بررسی شده است. این بررسیها نشان می دهد که محتوی AL IV در موقعیت چهاروجهی کلریت، تابعی از دمای تشکیل این کانی است.
در این پژوهش از ژئوترمومتر کانی کلریت برای تعیین دمای دگرسانی گرمابی و کاین ساز سولفیدی در آتشفشانی های افیولیتی ناحیه قزل داش (شمال غرب خوی) استفاده شده است. بررسی های انجام شده گویای آن است که تبلور کلریت های موجود در بخش های مختلف گدازه های کانه دار، در محدوده دمایی 385-260 درجه سانتیگراد و تبلور کلریت های موجود در گدازه های دگرسان شده فاقد کانه، در دماهای پایین تری نسبت به آن روی داده است.

کلید واژه ها: سایر موارد