اسکارنهای موجود در افیولیت ملانژ شمال نایین (استان اصفهان، ایران)

در درون افیولیت ملانژ نایین سنگهای دگرگون شامل دایکهای آمفیبولیتی، آمفیبولیت، گرانیت دگرگون، اسکارن، متاچرتهای نواری، ماسه سنگ دگرگون، شیست و مرمر وجود دارد. اسکارنهای موجود در این افیولیت به صورت یک لایه روشن، بین بخش بالایی آمفیبولیتها و بخش زیرین متاچرتهای نواری دیده میشود. بررسیهای پتروگرافی و ژئوشیمی کانیها نشان میدهد که کانیهای اصلی این سنگها کربنات (کلسیت)، کلیتوپیروکسن (سالیت)، و در برخی موارد گارنت (گروسولار – آندرایت) و ولاستونیت بوده، و کانیهای فرعی این سنگها نیز اسفن و اپیدوت است. اسکارنها از دگرگونی بخشهای کربناته چرت های نواری به وجود آمده اند. بررسیها نشان میدهد که سنگهای دگرگونی موجود در این افیولیت، قطعات بیگانه ای نیستند، بلکه از جنس خود پوسته اقیانوسی بوده و حاصل دگرگونی پوسته اقیانوسی و سنگهای رسوبی روی آن هستند.

کلید واژه ها: اصفهان