مطالعه کانی شناسی و روابط پاراژنتیکی کانیها در اسکارن هش، غرب نفت (استان یزد)

حادثه نفوذ یک توده آذرین بازیک در بخشی از نوار ماگماتیسم سنوزوئیک ایران مرکزی در غرب
   یزد، دگرگونی مجاورتی را در سنگ آهکهای کرتاسه موجب شده است. مجموعه کانیایی مشاهده شده عبارتند از:
   گارنت + کلینوپیروکسن+ ولاستونیت + وزروویانتی+ کلسیت + کانههای مس – آهن
   بررسی روابط بافتی کانیها نشان میدهد که این اکارن از نوع چند منشائی است. در گامه نخست پاراژنز خشک ولاستونیت – کلینوپیروکسن، در ادامه گارنت زای و در نهایت شکل- گیری وزوویانیت انجام گرفته است

کلید واژه ها: یزد