ویژگیهای ایگنیمبریتهای ترشیری منطقه زرند (شمال شرق ساوه)

   ایگنمبریت منطقه زرند در شمال شرقی شهرستان ساوه قرار داشته و امتدادی شرقی – غربی دارد. طول واحد ایگنمبریتی در منطقه حدود 5 کیلومتر و عرض آن 500 متر تا یک کیلومتر است. در مقطع، از پایین به بالا به ترتیب لیتیک توف، توف و ایگنمبریت قرار دارد که معمولا در مقطع ایگنمبریتها دیده میشود. قرارگیری آهک سازند قم بر روی آن حاکی است از پیدایش ایگنمبریتها قبل از گسترش دریای قم بوده است. در منطقه مورد مطالعه یک واحد الیوین بازالتی در مجاورت ایگنمبریتها قرار دارد. شواهد ژئوشیمیایی ارتباط ژنتیکی ایگنمبریتها با مذاب بازیک را تایید نمیکند. از طرفی با توجه به سازگاری خوب ترکیب ایگنمبریتها با ترکیب میانگین پوسته فوقانی احتمالا این سنگها از ذوب بخشی پوسته فوقانی حاصل شده اند.

کلید واژه ها: مرکزى