ویژگیهای بازالتهای طغیانی (پترولوژی وژنز)

   بازالتهای طغیانی – بیرونریزی بسیار عظیم و گسترده مذابهای بازالتی در سطح زمین است که در طی ازمنه زمین شناسی به دفعات به سطح زمین رسیده و موجب تغییرات مورلوژیکی و عوارض زیست محیطی شده است. ترکیب اصلی و اساس آنها تولئی ایتی است و ممکن است در سطح قاره ها یا در اعماق زیاد اقیانوسها به سطح زمین برسد

کلید واژه ها: سایر موارد