بررسی ساز وکار و زمین لرزه ها با توجه به انرژی و گشتاور لرزه ای از شرق تنگه هرمز در ایران تا حدود غرب بندر کراچی در پاکستان (منطقه مکران)

روند فعالیتهای لرزه خیزی و زمین ساختی در منطفه مکران و طبیعت زمین شناسی آن، مطالعه و تحلیل دقیقتری از اطلاعات منطقه را طلب میکند. شناخت ویژگیهای زمین لرزه های مکران علاوه بر کمک به رعایت ضرایب دقیقتر در محاسبات، این امکان را فراهم میسازد که خصوصیات زمین لرزه های آینده را نیز مورد مطالعه و پیشبینی قرار گیرد.
   جهت شناسایی بیشتر و تفسیر روابط حاکم بر منطقه مکران کلیه زمین لرزه های دریافتی از 1900 تا 1998 در محدوده 30- 23 درجه عرض شمالی و 73- 55 درجه طول شرقی جمع آوری و سپس کاوشها و مطالعات زمین فیزیکی در ارتباط با رژیم زلزله خیزی منطقه انجام گرفته است و سپس به کمک رابطه گوتنبرگ – ریشتر مقدار انرژی و اترین و ممان سالیانه متوسط مرتبط منابع لرزه ای در بازه های زمانی مختلف 5 ساله محاسبه شد.

کلید واژه ها: سیستان و بلوچستان