ژئوشیمی نهشته های کرومیتی و ادخال های جامد همراه آن در افیولیت های ناحیه خوی

نزدیک به 20 رخداد کرومیتی عموماٌ با تناژ پایین، همراه با افیولیتی خوی- ماکو شناسایی شده است. این نهشته ها به شکل عدسی، تخته ای و شبه مدادی در هارزبورژیت های گوشته ای جای داشته و دارای غلاف دونیتی با ضخامت متغیر است. انواع بافت های نخستین و دومین در این کرومیت ها قابل تشخیص است.
بررسی های ژئوشیمیایی نشان می دهد که هر دو نوع کرومیت های کروم بالا (Cr-rich) و آلومینیوم بالا (Al-rich) در میان این نهشته ها یافت می شود. به گونه ای که کرومیت های ناحیه برژوک (الند) در گروه نخست و کرومیت های ناحیه قشلاق در گروه بعدی قرار می گیرد. این امر حاکی از آن است که نهشت کرومیت ها از ماگماهای بوجود آمده در درجات متفاوت ذوب بخشی حاصل شده و بنابراین جایگاه زمین ساختی متفاوتی را برای تشکیل آنها پیشنهاد می کند. مطالعات انجام شده توسط دستگاه زیرکاو الکترونی گویای آن است که عناصر کمیاب و فلزهای پایه مختلفی در قابل کانی های PGE , BMS و ترکیب های آلیاژِی مختلف بصورت میانبار جامد همراه با این کرومیت ها یافت می شود. حضور فراوان کانی های BMS همراه با کرومیت های ناحیه، گویای آن است که فوگاسیته گوگرد در سیستم ماگمایی مربوطه بالا بوده است.

کلید واژه ها: سایر موارد