بررسی مقدماتی زمین لرزه چهارم اسفند ماه ۱۳۸۳ زرند کرمان

رویداد زمین لرزه چهارم اسفند 1383 زرند بار دیگر لرزه خیزی ایران را مورد توجه قرار داد. بی تردید این رویداد آخرین تجربه نخواهد بود و چه بسا در سالهای آتی نیز رویدادهای مشابه ای را داشته باشیم. زمین لرزه روز سه شنبه ساعت 5:55:26 (به وقت محلی) با بزرگان 3/6= Mw در مختصات جغرافیایی 9/56 درجه شرقی و 78/30 درجه شمالی در شهرستان زرند رخ داد و موجب کشته شدن بیش از 600 نفر و مجروح گردیدن هزاران نفر و آسیب رسیدن جدی به ساختمانها گردید. این زمین لرزه در شمال یکی از شاخه های جنوبی گل کوهبنان و با ژرفای کانونی حدود ؟؟؟؟ کیلومتر به وقوع پیوست. بر اساس شواهد و برداشتهای زمین با GPS در راستای شکستگیها و تطبیق آنها با تصویر ماهواره ای و نقشه زمین شناسی منطقه چنین برداشت میشود که گسل مسبب این زمین لرزه یکی از شاخه های گسل کوهبنان میباشد که قسمتی از گل بسیار فعال در منطقه بوده و سبب ایجاد چنین بزرگی گردیده است ولی تاکنون توجهی به این گسل در منطقه نشده و بر روی نقشه های موجود ترسیم نگردیده است. شیب گسل در طول گسل گوناگون است و هندسه آن از یک گسل معکوس بزرگ زاوایه با مؤلفه راستا لغز تا یک گسل راندگی کم زاویه تغییر میکند. انتهای گسل در بخش غربی کمی خمیدگی داشته و راستای آن از شرقی – غربی به شمال غربی تغییر مییابد. گسل زمین لرزه زرند همچنین مقدار کمی مؤلفه راستا لغز راستگرد دارد که بیشینه مقدار آن حدود 40 سانتیمتر برآورد شده است. بر اساس شتابنگاشتهای تصحیح شده در حدود ؟؟؟ میباشد. شدت این زمین لرزه در کانون VIII در مقیاس EMS تخمین زده شد.
   کلید واژه: زمین لرزه، زمین لرزه زرند

کلید واژه ها: کرمان