تحلیل استرین نهایی در کنگلومرای دگرشکل شده قطرویه، جنوب غرب ایران

   در ارتباط با تعیین میزان استرین تکتونیکی نهایی کنگلومرای دگرشکل شده منطقه قطرویه واقع در جنوب غرب ایران چندین روش به کار گرفته شده است. این کنگلومرا بخشی از کمربند زوج دگرگونی سنندج – سیرجان میباشد. دگرشکلیهای همگن هم محور و ناهم محور و جهت یابی ترجیحی محور بزرگ قلوه ها در ارتباط با حرکات همگرایی کوهزایی میباشد. به منظور آنالیز استرین در دو بعد از روش ؟؟؟/ Rf استفاده شد که نشان دهنده بالاترین میزان نسبت استرین ( ) در صفحه X/Z نسبت به صفحات X / Y و Y / Z میباشد. اندازه گیری میانگین هماهنگ از نسبتهای محوری قلوه های خارج شده و رسم دادهها بر روی دیاگرام فلین نشان میدهد که مقادیر (K) در محدوده ای از 4/0 تا 9/0 و 1/1 تا 9/1 قرار میگیرند. تفاوت در شکل بیضویهای پهن شده و بیضویهای کشیده شده در ارتباط با ناهمگونی استرین نبوده بلکه با شکل و جهت یابی اولیه قلوه ها در ارتباط میباشد. آنالیز سینماتیکی چرخش بر روی کنگلومرای دگرشکل شده نشان میدهد که میزان پارامتر (Wk) دارای مقادیر متفاوتی از 46/0 تا 73/0 میباشد. این تفاوت در مقادیر Wk نشان میدهد که منطقه مورد مطالعه هم تحت تاثیر برش محض و هم تحت تاثیر برش ساده قرار گرفته است. با استفاده از دیاگرام (نوع برش / Wk) درصد برش محض و برش ساده تعیین گردید به گونه ای که میزان برش محض بین 49% تا 70% و میزان برش ساده بین 30% تا 50% محاسبه شد

کلید واژه ها: فارس