توزیع انرژی لرزه ای در منطقه هندوکش و مقایسه آن با توزیع انرژی لرزه ای در ایران

   در این مطالعه انرژی زمین لرزه ها در بازه های ده ساله در فاصله زمانی صد سال گذشته برای منطقه هندوکش و فلات ایران تهیه گردیده و در بازه های مشابه با هم مقایسه شده اند. نتایج بدست آمده نشان میدهد که هر دو منطقه نرخ لرزه خیزی بالایی را دارا هستند. ناحیه هندوکش با ناحیه زاگرس از لحاظ تراکم زمین لرزه ها قابل مقایسه است، هر چند که توزیع انرژی در ناحیه زاگرس از پراکندگی بیشتری برخوردار است و زمین لرزه ها کم عمقتر هستند. بدین ترتیب میتوان نتیجه گرفت که از لحاظ ساختمان پوسته فلات ایران ناهمگنتر و از لحاظ تکنونیکی پیچیده تر از ناحیه هندوکش میباشد. بروز زمین لرزه بالای 7 درجه ریشتر با چشمه های چند حادثه ای نیز بیانگر پیچیده بودن ساختمان زمین در فلات ایران میباشد.

کلید واژه ها: سایر موارد