ضخامت و شدت دوقلویی کلسیت، شاخصی جهت میزان دگرگونی در مرمرهای کمپلکس توتک

دوقلویی موجود در مرمرهای کمپلکس دگرگونی توتک از لحاظ عرض و شدت (تعداد دوقلویی در هر میلیمتر) رابطه مستقیمی را با شدت و حالتهای دگرگونی نشان میدهد. مرز حرارتی جداکننده قلمروهای با دوقلویی نازک (thin twining) از قلمروهای با دوقلویی ضخیم (thin twining) بین درجه حرارتهای 150 الی 200 قرار دارد. در درجه حرارتهای پائین تر از این حد در اثر افزایش میزان استرین بر ضخامت تیغه های دوقلویی (twin lamellae) افزوده میشود. چنین پدیده مشابهی در مناطقی چون آلپ (Helvetic Alps & Prealps) و آپلاشین مرکزی (Central Appalachian) نیز مطالعه شده است. داده های استخراج شده از مرمرهای دگرگون شده فوق با نتایج حاصل از آزمایشات تجربی مقایسه شد. این آزمایشها بر روی تاثیر درجه حرارت تغییر شکل بر روی عرض و شدت دوقلویی کریستال کلسیت صورت گرفته است. مقایسه چنین نشان میدهد که دوقلویی در مرمرهای کمپلکس توتک در مرحله اوج دگرگونی (peak metamorphism) بوجود آمده اند.

کلید واژه ها: فارس