محل مناسب تشکیل ذخایر مس پورفیری کجاست؟مطالعه موردی در بخش جنوبی کمربند آتشفشانی ایران مرکزی

   به منظور ایجاد راهنمایی برای اکتشاف ذخایر مس پورفیزی در یک مقیاس منطقه ای، ارتباط مکانی بین انواع ذخایر مس منطقه و اشکال زمین شناسی در بخش جنوبی کمربند آتشفشانی ایران مرکزی (منطقه میدوک) را مورد بررسی قرار داده این. ارتباط مکانی بین اندیسهای معدنی به خصوص پورفیریهای مس با شکستگیها، حواشی پلوتونهای باتولیتی و مراکز پلوتونها از روش weights of evidence بطور کمی اندازه گیری و تعیین گشت. بر این اساس بیشترین ارتباط بین اندیسهای معدنی و پورفیریهای مس با شکستگیها، حواشی باتولیتها و مرکز پلوتونها به ترتیب در فواصل 1 کیلومتری، 5/2 کیلومتری و 1 کیلومتری میباشد. همچنین بیشترین ارتباط بین پلوتونها با شکستگیها، و حواشی باتولیتها به ترتیب در فواصل 1 کیلومتری و 5/1 کیلومتری میباشد. بر این اساس میتوان گفت که مناطق بین گسلهای محلی امتداد لغز زونهای مناسبی برای جایگیری پلوتونهای پورفیری و کانه زایی میباشد.

کلید واژه ها: سایر موارد