مقایسه تاثیر عوامل ساختاری – ژئومورفولوژیکی در ظهور چشمه های محدوده قلعه رزه – بیدروبه با محدوده تاقدیس پابده در شمال غرب و شمال شرق خوزستان

   در توسعه منابع آبی موجود، عوامل متعددی تاثیرگذار میباشد که از جمله این عوامل میتوان به نقش عوامل ساختاری نظیر گسلها، درز و شکافها، عوامل سنگشناسی مانند نوع سازند منطقه و عوامل توپوگرافی در شیب و ارتفاع منطقه اشاره کرد. در این تحقیق سعی بر آنست که تاثیر عوامل ساختاری و عوامل توپوگرافی در فراوانی و ظهور چشمه های محدوده دشتهای قلعه رزه و بیدروبه و مورد مطالعه قرار گیرد و نتایج حاصله از آن را با موارد مشابه مربوط به تاقدیس پابده (رنگزن و هکاران، 1383) انجام شود. دشتهای قلعه رزه و بید روبه واقع در شمال شهرستان اندیمشک و شمال غرب استان خوزستان بین طولهای 48 درجه و 10 دقیقه تا 48 درجه و 27.5 دقیقه شرقی و عرضهای 32 درجه و 45 دقیقه تا 33 درجه شمالی و تاقادیس پابده در شمال غرب شهرستان مسجد سلیمان بین طولهای 49 درجه و 15 دقیقه تا 49 درجه و 30 دقیقه شرقی و عرضهای 32 درجه و 15 دقیقه تا 32 درجه و 30 دقیقه شمالی واقع میباشد. در این راستا از تواناییهای سنجش از دور و GIS (استفاده از Buffer و نیز شبکه Isofracture، روی هم اندازه ی لایه ها و ...) نیز بعنوان ابزاری قدرتمند جهت تجزیه و تحلیل داده ها بهره گرفته شد. نتایجی که از این کار حاصل شد، شامل تعیین ارتباط بین ظهور و دبی چشمهها با ارتفاع منطقه، شیب منطقه، فاصله از شکستگیها، تراکم تعداد و تراکم طول شکستگیها میباشد. در دشتهای قلعه رزه و بیدروبه بیشترین درصد ظهور چشمه ها در ارتفاع 498 – 347 متری، شیب 5-0 درجه، در مکانهایی که تراکم تداد شکستگی 8-4 و نیز بیشترین درصد ظهور و دبی چشمه ها تا فاصله 400 متری از شکستگیها و در تاقدیس پابده بیشترین درصد ظهور چشمه ها در ارتفاع 800 – 600 متری، شیب 5-0 درجه، در مکانهایی که تراکم تداد شکستگی 20- 15 و نیز بیشترین درصد ظهور چشمه ها تا فاصله 400 متری از شکستگیها میباشد. اختلاف ارتفاع در تراز آبی بین دو منطقه احتملاً میتواند به علت فعالیت گسل بالا رود و بالا آمدن بیشتر پابده باشد.

کلید واژه ها: خوزستان