استفاده از نقشه های مغناطیس هوائی به منظور تعیین مکانیسم غالب گسلهای لرزه زا

   اطلاع از مکانیسم حرکت گسلها به عنوان مهمترین چشمه های لرزه زا در تعیین جنبش آنها و نیز میزان کاهندگی جنبش آنها اهمیت اساسی دارد. از سوی دیگر بررسی پدیده هایی از قبیل تاثیر فرادیواره و فرودیواره در گسلهای با شیب زیاد و اثر جهت یافتگی در گسلهای امتدا لغز بر کاهندگی جنبش بدون شناخت مکانیسم حرکت امکانپذیر نیست. موارد بسیاری وجود دارد که شناخت مکانیسم حرکت به سختی صورت میگیرد. در این گونه موارد استفاده از نقشه های مغناطیس هوائی میتواند بسیار سودمند باشد. در این مقاله پنج گسل واقع در چهارگوش قائن مورد بررسی قرار گرفته و مکانیسم آنها با استفاده از نقشه های مغناطیسی هوائی تعیین و سپس با اطلاعات حاصل از مطالعات زمین شناسی و سایسموتکتونیکی مطابقت داده شدند. نتایج نشان میدهند که استفاده از بررسیهای هوا مغناطیسی میتواند برای تعیین مکانیسم غالب حرکت، در کل عمر گسل بسیار مفید باشندو این راهکار میتواند برای بررسی چشمه های لرزه ای تاریخی دارای اهمیت بیشتری باشد.
   واژه های کلیدی: نقشه های مغناطیسی هوائی، گسل، مکانیسم حرکت، خطر لرزه ای.

کلید واژه ها: سایر موارد