بررسی و تحلیل تکتونیک فعال بوسیله فاکتورهای مرتبط با پیشانی کوهستان در منطقه شمال بیرجند

   الگوی مخروط افکنه ها به عنوان نقطه پایانی یک سیستم فرسایشی – رسوبگذاری که متأثر از میزان فرسایش و حرکات بالا آمدگی مقدار و نحوه رسوبگذاری در آن تغییر میکند، این عناصر اطلاعات با ارزشی درباره رژیم زمین ساختی کنونی و گذشته یک ناحیه بدست میدهند. در این راستا فاکتورهای مرتبط با این فرآیند مورد بررسی قرار گرفت و مشخص شد که میزان برخاستگی در قسمت شرق ناحیه با میل به سمت بخش مرکزی بیشتر میشود به طوری که در حال حاضر بیشترین آشفتگی در رابطه با حوزههای بخش مرکزی منطقه مورد مطالعه دیده میشود، البته این فرآیند با اطلاعات ساختاری حاصل از منطقه و نوع رژیمهای تنشی موجود در آن تطابق کامل دارد.

کلید واژه ها: خراسان جنوبى