تاثیر لایه بندی مکانیکی در هندسه کمربندهای تراستی

   برای شناخت تاثیر لایه بندی غیریکنواخت در هندسه دگرریختی و کینماتیک در یک رژیم فشارشی در تکتونیک نازک پوسته یکسری آزمایشات در جعبه ماسه ای که دیواره های شیشه ای دارد، انجام شد که طراحی آن به گونه ای است که سطوح دگرریختی را مقابل رمپ دگرریخت نشده ای قرار میدهد. چینهای گل خورده ای که در سطوح مختلف detach شده اند، هندسه اصلی را تشکیل میدهند. تاقدیسهای تراستی، هندسه های ساب تراستی، جدایش درون لایه ای و واحدهای ایمبریکیت قابل شناسایی هستند. این ساختارها به صورت گسترده ای دگرریختی piggy back را نشان میدهند. دگرریختی از سمت Hinterland به سمت Forland انتشار مییابد. نتیجه گیری حاصل از تحلیل مدلها تایید میکند که لایه بندی مکانیکی کلید کنترل کننده کنیماتیک و هندسه دگرریختی است.
   کلمات کلیدی: رمپ و فلت، ساختار اسبی، گسل جدایشی.

کلید واژه ها: سایر موارد