تحلیل ریز ساختاری ورقه راندگی طزره در شمال دامغان

   ورقه راندگی در شمال دامغان یکی از هشت ورقه ساختاری است که البرز شرقی را در برش دامغان – گرگان شکل داده است. این ورقه که به عنوان ضخیمترین ورقه این برشه شناسایی شده به سبب داشتن لیتولوژیهای مناسب جهت مطالعات ریز ساختاری انتخاب گردیده است. دگرشکلی این ورقه، از طریق مطالعه ریزساختارهای تشکیل شده در کانیهای کوارتز و فلدسپات تحلیل شده است. بر مبنای نمونه برداریهای انجام شده در راستای برش عرضی از ورقه در مسیری از فرودیواره تا فرادیواره آن، روند تغییرات این ریزساختارها به صورت کاهش میزان و شدت دگرشکلی بلورهای کوارتز و فلدسپات و کاهش تبلور مجدد از قاعده راندگی طزره گرچه از ورقه های پیشبوم در البرز شرقی محسوب میشود، اما دارای خاستگاهی عمیقتر نسبت به دیگر ورقه های راندگی در برش ساختاری دامغان – گرگان است.

کلید واژه ها: سمنان