تحلیل ساختاری کوه زراب با تاکید بر شواهد چند دگرشکلی(Poly deformation)

چکیده:
   کوه زراب که در منطقه جنوب بافت و در حاشیه شمالی زون سنندج – سیرجان واقع گردیده است. متشکل از سنگهای دگرگونی ارتوگنیس، مرمر انواع شیست میباشد. بررسیهای انجام شده نشان میدهد که این منطقه شامل ساختار فلسی بوده که راندگیها بوضوح در آن دیده میشوند. چین خوردگیهای موجود در منطقه را میتوان به دو دسته لغزشی – خمشی و جریانی تقسیم نمود که تمایل چینها با جهت رانده شدگی کلی منطقه همخوانی دارد.
   بررسیهای صحرایی نشان دهنده 5 مرحله دگرشکلی در منطقه به شرح زیر میباشد: 1. ایجاد کشیدگی و تشکیل بودینهای اولیه 2. وارد آمدن نیروهای فشارش عمود بر جهت تراست شدگی منطقه تشکیل تراست اصلی و راندگیهای وابسته به آن به همراه چینه های اصلی منطقه 3. فشارش مجدد و ایجاد چینه های کشیده و ثانویه دریال چینه ای اولیه 4. کشیدگی مجدد و ایجاد گسلش نرمال در منطقه5. آخرین مرحله دگرشکلی شامل فشارش مجدد که عامل تشکیل درزهای برشی و همچنین درزه های کششی عمود بر جهت تراست شدگی و فعالیت مجدد گلهای تراستی در منطقه میباشند.

کلید واژه ها: کرمان