فرگشت زمین ساختی زاگرس بلند و سنندج – سیرجان در گستره نقشه زمین شناسی یکصدهزارم فریدونشهر

   گستره برگه یکصد هزارم فریدونشهر در برگیرنده دو بخش (سنندج – سیرجان و زاگرس بلند) و یک زیر بخش (فلیش) تکتونیکی است. تاریخچه تکامل تکتونیکی این محدوده که خود بخش کوچکی از کمربند بزرگ کوهزایی زاگرس است. به گونه ای است که میتوان شواهد مربوط به هر یک از واقعه های بزرگ تکتونیکی که از اواخر پرکامبرین بالایی تا عهد حاضر را مشاهده و مورد مطالعه قرار داد. این شواهد از حضور بلوکهایی از مجموعه هرمز که متعلق به یک حوضه pull- apart دانسته شده اند تا رسوبات پوشش پلاتفرمی روی ابرقاره گندوانا. شواهد بازشدگی پالئوتتیس و نئوتتیس (بصورت نبود چینه شناسی)، مجموعه رسوبات حاشیه های فعال و غیرفعال نئوتتیس، مجموعه سنگهای آذرین درونی و بیرونی مرتبط با فرورانش پوسته اقیانوسی نئوتتیس، رخساره های پیشانی سرزمینهای در حال چین خوردگی (proforland)، رسوبات حوضه های کوچک و رخساره های فلیشی یک گودال باز شده بعد از برخورد قاره ها متنوع هستند.

کلید واژه ها: اصفهان