مدل سازی دو بعدی معکوس داده های گرانی منطقه طبس

   به منظور اکتشاف ذخایر هیدروکربوری، عملیات گرانی سنجی در طول 28 پروفیل در 1115 ایستگاه در منطقه طبس انجام شده است. پس از آن با اعمال تصحیات و پردازشهای لازم و حذف اثرات ناحیه ای، نقشه آنومالی باقی مانده گرانی تهیه شد. با توجه به وجود آنومالیهای طاقدیسی و نقش آنها در تجمع ذخایر هیدروکربوری، تعیین پارامترهای هندسی آنها از مسائل مهم در تفسیر کمی نتایج گرانی سنجی جهت تصمیمگیری های بعدی بررسی میشود. برای مدل سازی از نرمافزار Modelvision Pro استفاده شده است. نتایج مدل سازی نشان میدهد که پارامترهای هندسی آنومالیهای زیرسطحی در اکثر موارد مانند طاقدیسهای B و C مطلوب به نظر میرسند درحالیکه این نتایج در برخی موارد منجمله در مورد ساختارهایی که بیشتر حالت سه بعدی دارند (مثل طاقدیس A) منطقی به نظر میرسد.
   کلمات کلیدی: مدل سازی معکوس، ساختار دو بعدی، گرانی سنجی، پارامترهای هندسی.

کلید واژه ها: یزد