بررسی چگونگی تغییرات میزان اکسیژن در طی انبایش سازند گورپی در برش الگو بر اساس «فاکتورهای حفاظت مواد ارگانیکی»

   به منظور بررسی تغییرات اکسیژن در طی انبایش سازند گورپی، برش الگوی این سازند در شمال شرق شهر لالی از توابع مسجد سلمیان مورد مطالعه قرار گرفت. برای تخمین میزان اکسیژن در محیطهای دیرینه معمولا «فاکتورهای حفاظت از مواد ارگانیکی» مدنظر قرار میگیرد. این فاکتورها بر اساس چگونگی تغییرات در نسبت سه گروه اصلی عناصر پالینولوژیکی و رنگ آنها سنجیده میشوند که میتوانند نشان دهنده شرایط محیطی چون میزان اکسیژن، نرخ رسوبگذاری و ... باشد. در این مطالعه به منظور تخمین میزان اکسیژن در میان سطح آب و رسوب چهار فاکتور حفاظت از مواد ارگانیکی مورد بررسی قرار گرفت. در قسمت قاعده ای سازند فاکتورهای lability، نسبت SOM شفاف به SOM شفاف به SOM تیره و تنوع پالینومرفهای دریایی کم بوده ولی فاکتور نسبت SOM تیره به پالینومرف دریایی زیاد میباشد. چنین شرایطی در شیلهای آهکی و مازنی نشان دهنده شرایط اکسیدان است. به سمت بالای ستون چینه شناسی در طبقات شیل سیاه رنگ میزان lability، افزایش پیدا میکند. این افزایش به همراه کاهش میزان نسبت SOM تیره به پالینومرف دریایی و افزایش نسبت SOM شفاف به SOM تیره و تنوع پالینومرفهای دریایی نشان دهنده شرایط فاقد اکسیژن است.
   در نمونه های مربوط به مرز K/T پالینومرفهای دریایی و فرامینیفرهای پلاژیک غیرحساس به شرایط اکولوژیکی افزایش یافته و همینطور کانیهای اتوژنیک از قبیل گلوکونیت و فسفات که شرایط احیایی ضعیف را نشان میدهند یافت گردیده است. این شرایط نشان دهنده افزایش جریانات بالا رونده (upwelling) در مرز کرتاسه – ترشیری است.

کلید واژه ها: سایر موارد