پالینولوژی سازند آب حاجی در برش باب نیزو، شمال غرب کرمان

سازند آب حاجی در برش چینه شناسی باب نیزو واقع در شمال غرب کرمان، شرق زرند در
   ناحیه معدن زغالسنگ باب نیزو به صورت هم شیب و کاملاً تدریجی بر روی سازند نای بند (تریاس فوقانی) قرار دارد و به طور هم شیب و با یک کنگلومرای نازک لایه توسط سازند بادامو (توآرسین باژوسین) پوشیده میشود. از میان پالینومورفها تنها اسپورها و پولنهای متعلق به گیاهان خشکی به تعداد اندک با درجه حفظ شدگی متوسط تا نسبتاً خوب در برش چینه شناسی مورد مطالعه وجود دارند. در مجموع 16 گونه اسپور (متعلق به 14 جنس) و 3 گونه پولن (متعلق به 1 جنس) مورد شناسایی قرار گرفتند. با توجه به حضور فراوان اسپورهای Dictyophyllidites و عدم حضور اسپورهای Klukisporites سن سازند آب حاجی برای قسمت میانی تا بالایی برش به آب نیزو ژوراسیک زیرین (لیاس) تعیین میگردد که این سن موقعیت چینه شناسی این سازند نیز مطابقت دارد. عدم وجود پالینومورفهای دریایی در برش مورد مطالعه، حاکی از تشکیلرسوبات سازند آب حاجی در محیط خشکی میباشد. حضور اسپور و پولنهای متعلق به شاخه پتروفیتا، لیکوپودوفیتا، پتریدوسپرموفیتا، سیکادوفیتا و ژینکوفیتا معرف وجود پوشش گیاهی در اطراف محیط تشکیل رسوبات سازند آب حاجی میباشد و با توجه به نوع محیط زیست این گیاهان، آب و هوای حاکم بر منطقه مورد مطالعه گرم تا نیمه گرم و مرطوب تعیین میگردد.

کلید واژه ها: کرمان